Daniel

Verksamhetschef och guide

Daniel gick ner i gruvan första gången 1998 och har sedan dess varit mycket verksam vid utvecklandet av det vi idag kallar äventyrsgruvan. Har under många år arbetat med höga höjder och andra typer av säkerhetsarbeten. Aktiv inom grottforskning, grottdykning och fotografering. Gillar allt inom friluftsliv och är inte rädd för att kämpa och slita för att genomföra en galen ide. Bor i Borlänge med fru och barn. Favoritaktivitet i gruvan är utforskning och linbana.

Daniel

Operations Manager and Guide

Daniel went down to the mine for the first time in 1998 and has since been very active in the development of what we today call the adventure mine. Has been working with high heights and other types of safety work for many years. Active in cave exploration, cave diving and photography. Like everything in outdoor life and are not afraid to struggle in order to carry out a crazy idea. Living in Borlänge with wife and two children. Favourite activity in the mine is exploration.

Marcin

Verksamhetsansvarig för dykningen

Marcin kommer ursprungligen från Polen. Har bott och jobbat i Sverige sedan 1999 och är nu boende i Stockholm tillsammans med sambo och två katter. Han började dyka 2006 och sedan 2010 är det grottdykning och gruvdykning som har blivit hans största intresse. Har varit aktiv i gruvan sedan 2011. Det som lockade honom till Tuna Hästberg var dykningen, gemenskapen, utvecklingsmöjligheterna och engagemanget från alla som är inblandade i Äventyrsgruvan. Målet med jobbet som ansvarig för dykverksamheten är att skapa en säker, spännande och utvecklande plats både för alla som kommer till oss på besök och för dem som är inblandade i dykverksamheten.

Marcin

Head of diving

Marcin originally comes from Poland. He have lived and worked in Sweden since 1999 and is now living in Stockholm with girlfriend and two cats. He started diving in 2006 and since 2010 cave diving and mine diving is his greatest interest. He have been active in the mine since 2011. What attracted him to Tuna Hästberg was the diving, the community, the development opportunities and the commitment of everyone involved in the adventure mine. The goal of the job in charge of the dive business is to create a safe, exciting and developing place for all those visiting us and for those involved in the dive business.

Mats

Ordförande

Här kommen från byn och med både far och farfar som arbetade i gruvan besitter Mats stor kunskap och intresse för gruvans och byns fortlevnad. Favoritaktivitet är gruvhistoria och events.

Mats

President

Mats grew up in the village and with both father and grandfather worked in the mine, Mats possesses great knowledge and interest in the survival of the mine and the village. Favourite activity is mine history and events.

Mattias

Guideansvarig och guide

Mångssysslare som på senare år “nerdat” ner sig helt i ödegruvornas förtrollande värld. Har oftast campingutrustning och repsäck redo i bilen ifall han hittar hål i marken. Favoritaktivitet i gruvan är utforskning och events.

Mattias

Guide manager and Guide

Jack of all trades who in recent years “nerded” himself completely into the enchanting world of the mines. Has camping equipment and rope bag ready in the car if he finds holes in the ground. Favourite activity in the mine is exploration and events.

Robin

Guide

Vad inger mer förtroende när ni ska ner på riktigt äventyr än en sjukvårdande militär. Ordning och reda, säkerhet först och alltid taggad på nya utmaningar och äventyr i gruvan. Favoritaktivitet i gruvan är Deluxeturer och events

Robin

Guide

What gives more confidence then when you go down on a real adventure than a healthcare military. Arrangement and reason, security first and always tak care of new challenges and adventures in the mine. Favourite activity in the mine is Deluxe tours and events

Micke

Guide

Datanerd som bytt inriktning och nerdat ner sig helt i gruvan. Entusiastik som få att dela med sig av alla spännande föremål arbetarna lämnat att berätta en historia om deras öden. Favoritaktivitet i gruvan är utforskning med viss förkärlek till gamla stegar.

Micke

Guide

Computer nerd that changed direction and nerded down completely in the mine. Enthusiastic who get to share all the exciting items the workers left to tell a story about their destiny. Favourite activity in the mine is exploration with some fondness for old ladders.

Katta

Guide

Den guide som varit med oss längst och fått se gruvan utvecklas. Kunnig som få och inger alltid ett betryggande lugn i alla situationer. När hon inte berättar om gruvhistoria kan man hitta henne i dressyrsadeln.

Katta

Guide

The guide who has been with us the longest and got to see the mine develop. Knowledgeable as few and always provide a restful calm in all situations. When she does not tell about the history of mine, she can find her in the dressage saddle.

Curlie

Guide

Lovely relaxed carpenter who has the greatest pleasure to be part of the guest’s adventure. When he does not tell tall tales in the mine, Curlie can be found hanging in the climbing hall with new climbing path.

Curlie

Guide

Skönt avslappnad snickarkille vars största glädje är att vara en del av gästernas äventyr. När han inte drar rövarhistorier i gruvan kan man hitta Curlie hängande i klätterhallen med nya leder på gång.

Rickard

Guide

Rickard är en inbiten gruvnörd med stort intresse för svenskt bergsbruk. Han ägnar i stort all vardaglig fritid åt att förkovra sig i litteratur om gruvor och gruvdrift samt åt utforskandet av spännande och intressanta gruvor, såväl torra som vattenfyllda, både ovan och under jord. Deltar aktivt i flera gruvrelaterade projekt runt om i Sverige och i Tuna Hästberg hjälper han främst till som guide och dykansvarig, samt med utbildning av nya guider. Rickard jobbar för närvarande på en skrift om driften i Tuna Hästbergs gruva. Han bor i Ludvika med fru och två katter.

Rickard

Guide

Rickard is an inveterate mine nerd with great interest in Swedish mountain mining. He generally devotes all daily leisure to acquainting himself with literature about mining, as well as exploring exciting and interesting mines, both dry and water-filled, both above and below ground. Participating actively in several mining-related projects around Sweden and in Tuna Hästberg, he mainly serves as a guide and dive manager, as well as training new guides. Rickard is currently working on a paper about the operation in Tuna Hästberg’s mine. 

I stolt samarbete med:

bild2

Sensus studieförbund
bild2

bild2

Äventyrsgruvan - © 2018

Made by: Emma Sonesson